Reklamační řád

Úvod Dodání zbožíReklamační řád

REKLAMAČNÍ ŘÁD

pro prodej zboží firmou Kamil Kristen Brzák, Černá 1704/11, 110 00 Praha 1, IČ: 11206080

 

1.

Úvodní ustanovení

Práva kupujícího z vadného plnění (dále jen “reklamace“) musí být uplatněna vždy ve shodě s tímto reklamačním řádem. Co tento reklamační řád neupravuje, řídí se právním řádem České republiky. Prodávající vždy upozorní kupujícího na tento reklamační řád před uzavřením objednávky, kupní smlouvy a případně zajistí předání textové podoby. Tento reklamační řád je ve shodě se zákonem č. 89/2012 Sb. Občanský zákoník a zákonem č. 634/1992 Sb. o ochraně spotřebitele ve znění ke dni 1. 1. 2014.

Prodávající neodpovídá za vady v těchto případech:

  • je-li vada na zboží v době převzetí ta, pro kterou byla sjednána sleva z kupní ceny,
  • jde-li o použité zboží, jehož vada odpovídá používání nebo opotřebení, které mělo zboží při převzetí kupujícím,
  • vznikla-li vada na zboží opotřebením obvyklým užíváním, či to vyplývá z povahy věci (např. životnost),
  • je-li vada způsobena kupujícím a vznikla nevhodným užíváním, skladováním, nesprávnou údržbou, neodborným nebo nepřiměřeným zacházením, přetížením, zanedbáním péče, vlastními úpravami či opravami, použitím a instalací, které jsou v rozporu s uživatelskou příručkou či vadným přístrojem.
  • vada-škoda vznikla v důsledku živelné katastrofy, násilného poškození, počítačových virů, povětrnostních vlivů, provozu za neobvyklých podmínek nebo poškozením elektrostatickým výbojem, či vznikla v důsledku jiných vnějších události mimo vliv prodávajícího.

2.

Uplatnění reklamace

Kupující má právo uplatnit reklamaci telefonickou nebo písemnou formou na emailovou adresu: toner(zavináč)seznam.cz , u prodávajícího v místě jeho podnikání, nebo dle dohody na pracovišti či v místě bydliště kupujícího.

Kupující je povinen doložit uplatnění reklamace předložením prodejního dokladu nebo záručního listu. Kupující nemůže uplatnit reklamaci na vadu, která se stala již v minulosti, a byla na ni poskytnuta sleva.

Kupující zasílá reklamované zboží prodávajícímu na vlastní náklady, pokud zboží nedoveze osobně k prodávajícímu a nebo prodávající je u kupujícího osobně nevyzvedne. Reklamované zboží nelze zasílat zpět prodávajícímu na dobírku. Pokud bude zboží zasláno zpět na dobírku, nebude tato zásilka přijata, neboť nebylo rozhodnuto, zda se jedná o oprávněnou reklamaci.

K reklamaci lze přijmout zboží s kompletním příslušenstvím v originálních obalech či kvalitních náhradních obalech při garanci kupujícího, že tím zboží nebude poškozeno, spolu s kopií faktury, na které je reklamované zboží uvedeno nebo se záručním listem. V případě výměny zboží za nové nesmí být obal porušen a v případě tonerů, nesmí dojít k instalaci do tiskárny a následnému tisku. 100% obsah toneru v případě zpětného prodeje určí jeho výrobce či distributor. V případě přístrojů nesmí být znatelné opotřebení či jiné použití.

Je-li zboží dodáno s originálním záručním listem výrobce, vyřizuje kupující reklamaci na místě uvedeném na tomto listě. Obvykle autorizované servisní středisko výrobce.

Nebudou-li splněny výše uvedené podmínky reklamačního řízení, bude zboží vráceno na náklady kupujícímu.

Na reklamované zboží je vyhotoven doklad s datem o převzetí a předám osobně či zaslán na emailovou adresu kupujícího.

 

3.

Záruční doba

Na zboží se vztahuje záruka 24 měsíců, není-li uvedeno jinak v záručních listech jednotlivých výrobků, na obalech určitých výrobků, či lhůtách uvedených na fakturách nebo dodacích listech. Záruční doba se prodlužuje o dobu, po kterou bylo zboží v záruční opravě oprávněně. Záruka 12 měsíců je platná v případě nákupu zákazníka na IČ, neuvádí-li výrobce jinak. Záruční lhůta začíná plynout dnem převzetí zboží a potvrzením jeho dokladu.    U použitého zboží může být záruční doba jen 12 měsíců, musí být však vyznačena na prodejním dokladu.

Po uplynutí záruční doby nelze právo z vad u prodávajícího uplatnit, není-li domluveno jinak či nejedná-li se o zvláštní záruku, která byla domluvena mezi prodávajícím a kupujícím.

Kupující svá práva z vadného plnění uplatní v co nejkratší možné době od zjištění vady.               

Prodávající neručí za rozsah poškození, pokud kupující zboží používá a o vadě již ví.

Výměnou vadného zboží za nové se záruční doba neprodlužuje.

Záruční doba nestanovuje životnost zboží, to je dáno svými vlastnostmi, údržbou a správným použitím.

Po dobu záruční lhůty nesmí být učiněn na zboží žádný servisní či jiný zásah, vyjma prodávajícího či autorizovaného servisního střediska. Po dobu reklamačního řízení nelze poskytnout kupujícímu náhradní zboží či přístroj.

Záruka na servis skartovacích strojů, laminátorů, vazačů dokumentů, řezaček papíru, kopírek a tiskáren, není-li uvedeno jinak, je 3měsíce od data vystavení faktury. Reklamace musí být oprávněná. Do stroje v průněhu záruky nesmí být zasahováno jinou, než servisní osobou firmy Kamil Kristen Brzák.

Náhradní díly do skartovacích strojů se prodávají bez záruky v případě, že je nebude instalovat firma Kamil Kristen Brzák.

 

4.

Vyřízení reklamace

Prodávající je povinen rozhodnout o oprávněnosti reklamace ihned, ve složitých případech, či odborných posudcích max. do 5 pracovních dnů, či dle distributora, autorizovaného servisního střediska nebo výrobce.  Prodávající vydá kupujícímu písemné potvrzení s datum a místem, kde byla reklamace uplatněna. Dále pak popíše vadu, požadavky kupujícího a způsob informování o průběhu a vyřízení reklamace. Reklamace s odstraněním vady se vyřizuje max. do 30 dnů ode dne jejího uplatnění, nebude-li domluvena delší doba nebo neprodlouží-li tuto dobu sám výrobce produktu ale s podstatným odůvodněním.  Záměrné uplynutí této lhůty je považováno za porušení kupní smlouvy. Prodávající je povinen kupujícímu potvrdit, a to písemně, způsob vyřízení a dobu jejího trvání. Bez souhlasu prodávajícího nemůže kupující zvolený způsob vyřízení změnit, pouze v případě, kdy nelze jeho zvolené řešení realizovat.

Kupující si musí své reklamované zboží vyzvednout max. do 30 dnů od doby nahlášení reklamace, není-li domluveno jinak. Pokud tak neučiní, bude mu účtováno skladné.

V případě reklamace servisního zásahu, platí doba záruky uvedená na Pracovním listu, či faktuře. Obvykle 2-3 měsíce.  Reklamace kopírovacích strojů, tiskáren, skartovačů a další kancelářské techniky se řeší na místě u zákazníka pouze v centrální Praze, není-li domluveno jinak. V případě přenosných strojů a zboží mimo centrální Prahu a na území ČR pouze v sídle firmy prodávajícího.

 

5.

Stav zboží při převzetí

Prodávající potvrzuje, že předává kupujícímu zboží ve shodě s ustanovením § 2161 občanského zákoníku a zboží má vlastnosti ujednané mezi kupujícím a prodávajícím, nebo takové vlastnosti, které prodávající či výrobce popsal nebo které očekával kupující vzhledem k povaze a reklamě zboží. Toto zboží je vhodné k účelu, který prodávající uvádí nebo se obvykle k němu používá, je v odpovídajícím množství, míře či hmotnosti a vyhovuje požadavkům právních předpisů.

Pokud zboží při převzetí kupujícím výše uvedeným požadavkům neodpovídá, má kupující právo obdržet nové zboží bez vad, pokud to však není nepřiměřené povaze zboží.

Pokud se týká oprávněná vada jen součásti zboží, bude prodávajícím kupujícímu na jeho náklady odstraněna. V případě, že to není možné, lze od smlouvy odstoupit a požadovat na prodávajícím vrácení kupní ceny v plné výši.

Na případnou přiměřenou slevu z kupní ceny má kupující právo:

neodstoupí-li od kupní smlouvy

neuplatní-li právo dodání nového zboží bez vad

neuplatní-li právo výměny součásti či opravy

nebude-li možné dodat nové zboží bez vad

nebude-li možné vyměnit součásti či zboží opravit

nebude-li dodržena reklamační lhůta 30 dnů

Projeví-li se vada v průběhu šesti měsíců od převzetí, má se za to, že věc byla vadná již při převzetí.

 

6.

Odpovědnost prodávajícího za vadu, která je podstatným a nepodstatným porušením smlouvy

Odpovědnost prodávajícího za vady, které jsou podstatným nebo nepodstatným porušením smlouvy, se použije na vady zboží projevené v době 24 měsíců od vzniku kupní smlouvy, a to pro vady, u kterých se neuplatní odpovědnost za stav při převzetí podle bodu 5.

Za podstatné porušení smlouvy je považována ta vada, kterou je možné při uzavírání kupní smlouvy kupujícím předvídat. V dalších případech se jedná o vadu, která není podstatným porušením smlouvy.

Pokud je vada podstatným porušením smlouvy, má kupující podle volby právo na dodání nové věci, opravu, slevu nebo na odstoupení od kupní smlouvy (s právem na vrácení kupní ceny v plné výši). Je-li vada nepodstatným porušením smlouvy, má kupující právo na odstranění vady nebo přiměřenou slevu.

Právo na dodání nového zboží bez vad, výměnu součásti, slevu z ceny nebo odstoupení od kupní smlouvy má kupující bez ohledu na charakter vady, pokud nemůže zboží řádně užívat, pro opakování vady po opravě nebo pro větší počet vad.

 

7.

Reklamační náklady a řešení případných sporů

V případě uznané reklamace, má kupující právo na úhradu účelně vynaložených nákladů spojených s jejím uplatněním.

Pokud je reklamace zamítnuta, může se kupující, nebo obě strany, obrátit na soudního znalce z oboru a vyžádat si zpracování nezávislého odborného posouzení vady.

Nedojde-li k dohodě mezi kupujícím a prodávajícím, může se kupující obracet na existující systémy mimosoudních řešení spotřebitelských sporů či na příslušný soud.

 

8.

Jakostní záruka

Uplatnění jakostní záruky nad rámec klasické zákonné záruky, byla-li prodávajícím poskytnuta, se řídí tímto Reklamačním řádem, není-li uvedeno v kupní smlouvě či záručním listě jinak.

 

Platné od 21.5.2018

Copyright 2018 - 2024 © HSM Securio