VOP-reklamace

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY

(obchodní podmínky a reklamační řád)

 

obchodní firmy Kamil Kristen Brzák

se sídlem Černá 1704/11, 110 00 Praha 1

IČ: 11206080, DIČ: CZ6005250691

registrované OÚ MČ Praha 1: ŽL č.j.ŽIO/478/05/AUL/Z2, ŽL č.j.ŽIO/476/05/AUL/Z4

pro prodej zboží prostřednictvím on-line obchodu umístěného na internetové adrese www.skartovacka.com

 

Otevírací doba

Kancelář: Po-Pá 8-17 hodin, vyzvednutí zboží objednat předem telefonicky.

Dovoz zboží k zákazníkovi v centrální Praze: Po-Pá 8-18 hodin, nebo dle možností distributora.

Telefon 224 933 975, 721 880 049: non-stop
Internetový obchod: non-stop

 

EET - Podle zákona o evidenci tržeb je prodávající Kamil Kristen Brzák, IČ: 11206080, provozovna 11, povinen vystavit kupujícímu účtenku-stvrzenku. Zároveň je povinen zaevidovat přijatou tržbu u správce daně online; v případě technického výpadku pak nejpozději do 48 hodin.

 

1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

1.1.     Tyto obchodní podmínky (dále jen „obchodní podmínky“) obchodní firmy Kamil Kristen Brzák-THERESIAE RTM, se sídlem Černá 1704/11, 110 00 Praha 1, IČ: 11206080, DIČ: CZ6005250691, registrované OÚ MČ Praha 1 ŽL č.j.ŽIO/478/05/AUL/Z2, ŽL č.j.ŽIO/476/05/AUL/Z4, OSVČ, (dále jen „prodávající“) upravují vzájemná práva a povinnosti smluvních stran vzniklé v souvislosti nebo na základě kupní smlouvy (dále jen „kupní smlouva“) uzavírané mezi prodávajícím a kupující osobou (dále jen „kupující“) prostřednictvím internetového obchodu prodávajícího. Internetový obchod je prodávajícím provozován na webové stránce umístněné na internetové adrese www.skartovacka.com (dále jen „webová stránka“), a to prostřednictvím rozhraní webové stránky (dále jen „webové rozhraní obchodu“).  

1.2.     Kupujícím je spotřebitel nebo podnikatel (právnická či fyzická osoba). Spotřebitelem je ve smyslu ust. § 419 občanského zákoníku každý člověk, který mimo rámec své podnikatelské činnosti nebo samostatného výkonu svého povolání uzavírá smlouvu s podnikatelem nebo s ním jinak jedná. Podnikatelem je ten, kdo samostatně vykonává na vlastní účet a odpovědnost výdělečnou činnost živnostenským nebo obdobným způsobem, se záměrem tak činit soustavně za účelem dosažení zisku. Práva a povinnosti z těchto podmínek náleží kupujícímu (jak spotřebiteli, tak i podnikateli), pokud není v těchto podmínkách uvedeno, případně z právní úpravy nevyplývá, že určitá práva náleží kupujícímu – spotřebiteli.

1.3.     Ustanovení odchylná od obchodních podmínek je možné sjednat v kupní smlouvě. Odchylná ujednání v kupní smlouvě mají přednost před těmito obchodními podmínkami.

1.4.     Ustanovení obchodních podmínek jsou nedílnou součástí kupní smlouvy. Kupní smlouva a obchodní podmínky jsou vyhotoveny v českém jazyce. Kupní smlouvu lze uzavřít pouze a jen v českém jazyce.

1.5.     Znění obchodních podmínek může prodávající měnit či doplňovat. Tímto ustanovením nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklá po dobu účinnosti předchozího znění obchodních podmínek.

1.6.    Tyto obchodní podmínky byly zpracovány podle ustanovení zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku a zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele ve znění pozdějších předpisů a dalších platných právních předpisů.

 

2. UŽIVATELSKÝ ÚČET

2.1.     Na základě registrace kupujícího provedené na webové stránce může kupující přistupovat do svého uživatelského rozhraní. Ze svého uživatelského rozhraní může kupující provádět objednávání zboží (dále jen „uživatelský účet“). Webové rozhraní obchodu umožňuje též, aby kupující provádět objednávání zboží bez registrace přímo z webového rozhraní obchodu.

2.2.     Při registraci na webové stránce a při objednávání zboží je kupující povinen uvádět správně a pravdivě všechny údaje. Údaje uvedené v uživatelském účtu je kupující při jakékoliv jejich změně povinen aktualizovat. Údaje uvedené kupujícím v uživatelském účtu a při objednávání zboží jsou prodávajícím považovány za správné.

2.3.     Přístup k uživatelskému účtu v případě registrace je zabezpečen uživatelským jménem a heslem. Kupující je povinen zachovávat mlčenlivost ohledně informací nezbytných k přístupu do jeho uživatelského účtu.

2.4.     Kupující není oprávněn umožnit využívání uživatelského účtu třetím osobám.

2.5.     Prodávající může zrušit uživatelský účet, a to zejména v případě, kdy kupující svůj uživatelský účet déle než rok nevyužívá, či v případě, kdy kupující poruší své povinnosti z kupní smlouvy (včetně obchodních podmínek).

2.6.     Kupující bere na vědomí, že uživatelský účet nemusí být dostupný nepřetržitě, a to zejména s ohledem na nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení prodávajícího, popř. nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení třetích osob.

 

3. KUPNÍ SMLOUVY

3.1.     Veškerá prezentace zboží umístěná ve webovém rozhraní obchodu je informativního charakteru a prodávající není povinen uzavřít kupní smlouvu ohledně tohoto zboží. Ustanovení § 1732 odst. 2 občanského zákoníku se nepoužije.

3.2.     Webové rozhraní obchodu obsahuje informace o zboží, a to včetně uvedení cen jednotlivého zboží. Zboží je označeno číslem, názvem, popisem, způsobem platby a dopravou, cenovou jednotkou, cenou bez DPH, cenou s DPH a celkovou cenou za jednotku a cenou za celou objednávku, všech souvisejících poplatků. Tímto ustanovením není omezena možnost prodávajícího uzavřít kupní smlouvu za individuálně sjednaných podmínek.

3.3.     Dostupnost zboží je aktualizována každý den po 18 hodině a vychází se skladových zásob obchodní firmy Kamil Kristen Brzák, distributora a výrobce nabízeného zboží. Prodávající neovlivní okamžitou změnu těchto zásob z důvodu pozastavení nebo ukončení výroby či jiných důvodů u výrobce, prodejem či rezervací mimo webové rozhraní tohoto obchodu, poruchou na webovém rozhraní obchodu. Akceptování této skutečnosti je však na straně kupujícího, a to ve smyslu odstoupení od Smlouvy.

3.4.     Webové rozhraní obchodu obsahuje také informace o nákladech spojených s balením a dodáním zboží. Informace o nákladech spojených s balením a dodáním zboží uvedené ve webovém rozhraní obchodu platí pouze v případech, kdy je zboží doručováno v rámci území České republiky.

3.5.     Pro objednání zboží vyplní kupující objednávkový formulář ve webovém rozhraní obchodu. Objednávkový formulář obsahuje zejména informace o:

3.5.1.   objednávaném zboží (objednávané zboží „vloží“ kupující do elektronického nákupního košíku webového rozhraní obchodu),

3.5.2.   způsobu úhrady kupní ceny zboží, údaje o požadovaném způsobu doručení objednávaného zboží a

3.5.3.   informace o nákladech spojených s dodáním zboží (dále společně jen jako „objednávka“).

3.6.     Před zasláním objednávky prodávajícímu je kupujícímu umožněno zkontrolovat a měnit údaje, které do objednávky kupující vložil, a to i s ohledem na možnost kupujícího zjišťovat a opravovat chyby vzniklé při zadávání dat do objednávky. Objednávku odešle kupující prodávajícímu kliknutím na tlačítko „odeslat objednávku“. Údaje uvedené v objednávce jsou prodávajícím považovány za správné. Prodávající neprodleně po obdržení objednávky toto obdržení kupujícímu potvrdí elektronickou poštou, a to na adresu elektronické pošty kupujícího uvedenou v uživatelském rozhraní či v objednávce (dále jen „elektronická adresa kupujícího“).

3.7.     Prodávající je vždy oprávněn v závislosti na charakteru objednávky (množství zboží, výše kupní ceny, předpokládané náklady na dopravu) požádat kupujícího o dodatečné potvrzení objednávky (například písemně či telefonicky).

3.8.     Prodávající si vyhrazuje právo nedodat objednané zboží v případě vyčerpání zásob nebo ztráty schopnosti prodávajícího plnit. O této skutečnosti vyrozumí prodávající kupujícího bez zbytečného odkladu.

3.9.     Kupní smlouvy se uzavírají na základě elektronických objednávek kupujícího, učiněných na webovém rozhraní obchodu. Je-li kupujícím spotřebitel (fyzická osoba nepodnikající), pak návrhem na uzavření smlouvy, tedy nabídkou je umístění nabízeného zboží na webových stránkách prodávajícího. Kupní smlouva vzniká již odesláním objednávky kupujícím – spotřebitelem. Prodávající je povinen neprodleně potvrdit přijetí této objednávky. Za případné chyby při přenosu dat prodávající nenese odpovědnost. Kupující – spotřebitel není oprávněn v objednávce měnit podmínky nabídky prodávajícího, byť by se jednalo o nepodstatné změny. Pokud kupujícím není spotřebitel (právnická osoba a fyzická osoba podnikající), pak návrhem na uzavření smlouvy je kupujícím odeslaná objednávka. K uzavření kupní smlouvy v tomto případě dochází až doručením souhlasu prodávajícího (akceptace) kupujícímu s jeho návrhem. Uskutečněné zdanitelné plnění DPH je dnem vystavení faktury-převzetím zboží a v případě Zálohové faktury, dnem došlé částky na účet.

3.10.   Kupující souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání kupní smlouvy. Náklady vzniklé kupujícímu při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením kupní smlouvy (náklady na internetové připojení, náklady na telefonní hovory) si hradí kupující sám, přičemž tyto náklady se neliší od základní sazby.

3.11.   Odesláním objednávky kupující potvrzuje, že mu byly prodávajícím na jeho webové stránce a v těchto obchodních podmínkách poskytnuty veškeré povinné informace a sdělení dle ust. § 1811 a § 1820 občanského zákoníku.

3.12.   Zboží lze objednat těmito způsoby:

a)     telefonicky na tel. č.: 224 933 975, 721 880 049

b)     elektronickým obchodem www.skartovacka.com

c)     elektronickou poštou (E-mail) na adrese skartovaci-stroje(zavináč)email.cz

d)     osobně (v kanceláři firmy)

e)     listovní zásilkou na adrese: Kamil Kristen Brzák, Černá 1704/11, Praha 1, PSČ: 110 00

3.13.   Soukromým osobám-spotřebiteli (fyzické osobě nepodnikající) prodává prodávající pouze skartovací stroje a spotřební materiál pro kancelářskou techniku, a to jen při osobním převzetí či instalaci.

3.14.  Jakmile kupující při nákupu kancelářského (např. skartovacího) stroje potvrdí Všeobecné obchodní podmínky prodávajícího

Před nebo při nákupu skartovače lze na požádání stroj prohlédnout a vyzkoušet.

V případě atypických strojů upozorňujeme na případné specifické chování stroje v provozu

(větší hlučnost, větrání, větší provoz motoru...)

nebo potvrdí prodávajícímu dodací list nebo fakturu při převzetí stroje, osobně s možností instalace či dopravcem (kupující je povinen zkontrolovat stav stroje), nelze již uplatnit vrácení stroje nebo reklamace bez opodstatněného důvodu.

Tímto důvodem není:

-stejný stav stroje po jeho použití jako v den nákupu, kdy byl zákazníkem kontrolován.

-zaseknutý či ucpaný stroj

-zanesený skartovaným papírem

-či jinak poškozený kupujícím

Je pouze na možnostech prodávajícího nebo distributora, zda převezme zpět do případného slevového prodeje od kupujícího již používaný stroj (nevztahuje se na všechny značky a typy stroje), a to s podmínkou nákupu nového stroje od stejného prodávajícího.  

Stroj lze zpět převzít v plné cenové výši pouze max. do 1 týdne v původním stavu, tedy nerozbalený s originální zabalenou krabicí, a to s podmínkou nákupu nového stroje od stejného prodávajícího.

3.15.   Zajišťujeme náhradní plnění s navýšením ceny o 4% až 6%, dle objemu objednávky. Tato částka je přímo věnována na pomoc zdravotně postiženým.

 

4. CENA ZBOŽÍ A PLATEBNÍ PODMÍNKY

4.1.     Ceny zboží zůstávají v platnosti (jsou závazné s výjimkou zjevné chyby) po dobu, kdy jsou zobrazovány ve webovém rozhraní obchodu. V případě aktuální nebo okamžité změny kurzu či úpravy cen výrobcem je jejich akceptování na vůli kupujícího.

4.2.     Cenu zboží a případné náklady spojené s dodáním zboží dle kupní smlouvy může kupující uhradit prodávajícímu následujícími způsoby:

1/ v hotovosti v kanceláři prodávajícího na adrese: Kamil Kristen Brzák, Černá 1704/11, 110 00 Praha 1

2/ v hotovosti na dobírku v místě určeném kupujícím v objednávce

3/ v hotovosti na adrese zákazníka, uvedené na objednávce v kolonce „Dodací adresa“

4/ bezhotovostně převodem (pouze po dohodě obou stran) na účet prodávajícího č. 235707609/0300, vedený u společnosti ČSOB (dále jen „účet prodávajícího“) V případě nedodržení termínu splatnosti bude účtováno penále ve výši 0,15% z dlužné částky za každý započatý den prodlení. Zboží zůstává do doby úplného zaplacení majetkem prodávajícího.

4.3.     Společně s kupní cenou je kupující povinen zaplatit prodávajícímu také náklady spojené s balením a dodáním zboží ve smluvené výši. Není-li uvedeno výslovně jinak, rozumí se dále kupní cenou i náklady spojené s dodáním zboží. Nevztahuje se na dodání v Praze.

4.4.     Požaduje-li prodávající od kupujícího zálohovou platbu, oznámí tuto skutečnost kupujícímu předem.

4.5.     V případě platby v hotovosti či v případě platby na dobírku je kupní cena splatná při převzetí zboží. V případě bezhotovostní platby je kupní cena splatná do 10 dnů od uzavření kupní smlouvy, není-li dohodnuto jinak.

4.6.     V případě bezhotovostní platby je kupující povinen uhrazovat kupní cenu zboží společně s uvedením variabilního symbolu platby. V případě bezhotovostní platby je závazek kupujícího uhradit kupní cenu splněn okamžikem připsání příslušné částky na účet prodávajícího.

4.7.     Prodávající je oprávněn, zejména v případě, že ze strany kupujícího nedojde k dodatečnému potvrzení objednávky, požadovat uhrazení celé kupní ceny ještě před odesláním zboží kupujícímu. Ustanovení § 2119 odst. 1 občanského zákoníku se nepoužije.

4.8.     Případné slevy z ceny zboží poskytnuté prodávajícím kupujícímu lze vzájemně kombinovat.

4.9.     Na servisní činnost (opravy a čistění s možností výměny náhradních dílů)  je hodinová sazba 440,- až 660,- Kč bez DPH dle stroje, cestovné 280 až 350,- Kč bez DPH dle vzdálenosti. Diagnostika přístroje: 250 až 500 Kč bez DPH, dle délky úkonu. Změna cen dohodou. Záruka, není-li uvedeno jinak, je 3měsíce od data vystavení faktury.

V případě neopravitelnosti stroje se účtuje cestovné a práce na stroji s diagnostikou. Pokud stroj nebyl opravován, jen byla zjištěna diagnostika, pak cca 250 Kč bez daně, v případě práce a výměny dílů 440 Kč bez daně.

4.10.   Je-li to v obchodním styku obvyklé nebo je-li tak stanoveno obecně závaznými právními předpisy, vystaví prodávající ohledně plateb prováděných na základě kupní smlouvy kupujícímu daňový doklad – fakturu. Prodávající je plátcem daně z přidané hodnoty. Daňový doklad – fakturu vystaví prodávající kupujícímu po uhrazení ceny zboží a zašle jej v elektronické podobě na elektronickou adresu kupujícího či ji předá osobně při převzetí zboží.

 

5. ODSTOUPENÍ OD KUPNÍ SMLOUVY

5.1.     Kupující bere na vědomí, že dle ustanovení § 1837 občanského zákoníku, nelze mimo jiné odstoupit od kupní smlouvy o dodávce zboží, které bylo upraveno podle přání kupujícího nebo pro jeho osobu, od kupní smlouvy o dodávce zboží, které podléhá rychlé zkáze, jakož i zboží, které bylo po dodání nenávratně smíseno s jiným zbožím, od kupní smlouvy o dodávce zboží v uzavřeném obalu, které spotřebitel z obalu vyňal a z hygienických důvodů jej není možné vrátit a od kupní smlouvy o dodávce zvukové nebo obrazové nahrávky nebo počítačového programu, pokud porušil jejich původní obal. Nelze odstoupit od o poskytování služeb, jestliže byly splněny s jeho předchozím výslovným souhlasem před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy a podnikatel před uzavřením smlouvy sdělil spotřebiteli, že v takovém případě nemá právo na odstoupení od smlouvy.

5.2.     Nejedná-li se o případ uvedený v čl. 5.1 či o případ osobního převzetí zboží, či jeho instalace při převzetí, kdy je kupující s novým zbožím plně obeznámen, má kupující v souladu s ustanovením § 1829 odst. 1 občanského zákoníku právo od kupní smlouvy bezdůvodně odstoupit, a to do čtrnácti (14) dnů (vztahuje se výhradně a jen na fyzickou osobu nepodnikající) od převzetí zboží, přičemž v případě, že předmětem kupní smlouvy je několik druhů zboží nebo dodání několika částí, běží tato lhůta ode dne převzetí poslední dodávky zboží. Odstoupení od kupní smlouvy musí být prodávajícímu odesláno ve lhůtě uvedené v předchozí větě, jinak je neplatné. Platí tedy již datum odeslání odstoupení a ne až přijetí. Odstoupení od kupní smlouvy může kupující zasílat mimo jiné na adresu sídla prodávajícího či na adresu elektronické pošty prodávajícího:

skartovaci-stroje(zavináč)email.cz.

5.3.     V případě odstoupení od kupní smlouvy dle čl. 5.2 obchodních podmínek se kupní smlouva od počátku ruší. Zboží musí být prodávajícímu vráceno do čtrnácti (14) dnů od odstoupení od smlouvy prodávajícímu. Odstoupí-li kupující od kupní smlouvy, nese kupující náklady spojené s navrácením zboží prodávajícímu, a to i v tom případě, kdy zboží nemůže být vráceno pro svou povahu obvyklou poštovní cestou.

5.4.     V případě odstoupení od smlouvy dle čl. 5.2 obchodních podmínek vrátí prodávající peněžní prostředky přijaté od kupujícího do čtrnácti (14) dnů od odstoupení od kupní smlouvy kupujícím (včetně případné dopravy ke kupujícímu), a to stejným způsobem, jakým je prodávající od kupujícího přijal. Prodávající je taktéž oprávněn vrátit plnění poskytnuté kupujícím již při vrácení zboží kupujícím či jiným způsobem, pokud s tím kupující bude souhlasit a nevzniknou tím kupujícímu další náklady. Odstoupí-li kupující od kupní smlouvy, prodávající není povinen vrátit přijaté peněžní prostředky kupujícímu dříve, než mu kupující zboží vrátí nebo prokáže, že zboží prodávajícímu odeslal.

5.5.     Spotřebitel odpovídá za snížení hodnoty zboží v důsledku nakládání s tímto zbožím jiným způsobem, než který je nutný k obeznámení se s povahou a vlastnostmi zboží, včetně jeho funkčnosti. Je-li vrácené zboží poškozeno porušením povinností spotřebitele, je prodávající oprávněn vůči spotřebiteli uplatnit nárok na náhradu snížené hodnoty zboží a započíst jej na vracenou částku.

5.6.     Nárok na úhradu škody vzniklé na zboží je prodávající oprávněn jednostranně započíst proti nároku kupujícího na vrácení kupní ceny.

5.7.     Do doby převzetí zboží kupujícím je prodávající oprávněn kdykoliv od kupní smlouvy odstoupit. V takovém případě vrátí prodávající kupujícímu kupní cenu bez zbytečného odkladu, a to bezhotovostně na účet určený kupujícím.

5.8.     Nevztahuje se tedy na rozbalený toner, inkoust, skartovací stroj, laminovací přístroj, přístroj na vazbu a další zboží, kde je pravděpodobná možnost jeho použití před rozhodnutím zákazníka zboží vrátit. V případě sporných bodů určí oprávněnost vráceného zboží distributor případně výrobce.

V případě dohody obou stran lze zboží vrátit i když nevznikl nárok na reklamaci, ale zboží bude prodávajícím za poplatek uvedeno do nově prodejního stavu. Poplatek bude závislý na stavu opotřebení stroje.

5.9      Právnická osoba ani podnikatel nemůže od smlouvy odstoupit, pokud při objednání zboží souhlasil s Obchodními podmínkami a byl podrobně obeznámen osobně či na eshopu s charakterem a funkčností zboží, které kupuje, a v případě že odstoupení od smlouvy je bezdůvodné.

Od smlouvy lze odstoupit pouze v případě reklamace tří za sebou opodstatněných závad, které prodávající nebude schopen odstranit.

V případě výjimky, kterou může udělit pouze prodávající v krajních mezích, musí kupující zaplatit ztrátu, která prodávajícímu při prodeji i vrácení zboží nastala. A dále pak za uvedení zboží do púvodního stavu před prodejem.

 

6. PŘEPRAVA A DODÁNÍ ZBOŽÍ

6.1.     V případě, že je způsob dopravy smluven na základě zvláštního požadavku kupujícího, nese kupující riziko a případné dodatečné náklady spojené s tímto způsobem dopravy.

6.2.     Je-li prodávající podle kupní smlouvy povinen dodat zboží na místo určené kupujícím v objednávce, je kupující povinen převzít zboží při dodání. Prodávající dodá zboží kupujícímu kompletní, ve lhůtě, která bude mezi prodávajícím a kupujícím domluvena, nejpozději však do 15 dnů od uzavření smlouvy, pokud neurčí distributor nebo výrobce jinak. Je-li u zboží uvedeno, že je „skladem“, odešle prodávající zboží nejpozději do 5 pracovních dnů, nedohodnou-li se obě strany kupní smlouvy jinak, či nedojde-li k neočekávané změně u výrobce či distributora.  

6.3.     V případě, že je z důvodů na straně kupujícího nutno zboží doručovat opakovaně nebo jiným způsobem, než bylo uvedeno v objednávce, je kupující povinen uhradit náklady spojené s opakovaným doručováním zboží, resp. náklady spojené s jiným způsobem doručení. Nepřevezme-li kupující zboží v dohodnuté době porušením své povinnosti, je povinen prodávajícímu zaplatit poplatek za uskladnění za každý den prodlení ve výši 20 Kč, maximálně však 500,- Kč. Vztahuje se i na servis skartovačů. Prodávající je oprávněn poté, co kupujícího prokazatelně e-mailem upozorní a poskytne mu novou přiměřenou lhůtu pro převzetí, zboží vhodným způsobem prodat. Náklady na uskladnění a náklady marného dodání zboží z důvodu nedostatku součinnosti na straně kupujícího v nezbytně nutné výši je prodávající oprávněn vůči kupujícímu započíst na výtěžek prodeje.

6.4.     Při převzetí zboží od přepravce je kupující povinen zkontrolovat neporušenost obalů zboží a v případě jakýchkoliv závad toto neprodleně oznámit přepravci. V případě shledání porušení obalu svědčícího o neoprávněném vniknutí do zásilky nemusí kupující zásilku od přepravce převzít. Podpisem dodacího listu (v případě osobního předání – podpisem faktury s dodacím listem), nebo jen zaplacením hotovostní faktury, kupující stvrzuje, že zásilka zboží splňovala všechny podmínky a náležitosti a na případnou pozdější reklamaci ohledně porušení obalu zásilky nemůže být brán zřetel.

6.5.      Objednané zboží může být na území České republiky dodáno níže uvedenými způsoby, které je kupující  oprávněn zvolit:

a)     Osobně k zákazníkovi (firma, OSVČ) pouze na centrálním území hl. m. Prahy (ost. území hl. m. Prahy dle dohody) a zdarma (v částce nad 1.500 Kč bez daně).

b)    Na adresu dodání, kterou kupující uvádí v objednávce, Českou poštou za 160 Kč bez daně (na dobírku, po zálohové faktuře a nebo s fakturou na převodní příkaz) nebo dopravcem při váze nad 30 kg za 500 Kč bez daně, či dle ceníku dopravce (po zálohové faktuře a nebo s fakturou na převodní příkaz).

6.6.     Podmínkou pro dodání zboží jsou a) volné skladové zásoby objednaného zboží v objednaném množství na elektronické objednávce a za b) případně provedení dohodnutého způsobu platby na účet prodávajícího (při platbě předem, tzv. na proforma fakturu, tedy zálohovou fakturu).

6.7.     Je-li zboží dodáváno dle obou bodů a) nebo b) těchto obchodních podmínek je věc kupujícímu (spotřebiteli) odevzdána (dodána) v okamžiku, kdy mu ji dopravce předá. To neplatí v případě, kdy dopravce určil kupující, aniž by mu byl prodávajícím nabídnut; v těchto případech je zboží odevzdáno kupujícímu předáním prvnímu dopravci k přepravě pro kupujícího a umožněním, aby kupující uplatnil vůči dopravci práva z přepravní smlouvy (§ 2090 odst. 2 občanského zákoníku).

6.8.     Kancelářské potřeby dodáváme v Praze zdarma až od částky 1.200 Kč bez DPH (jinak je za dopravu pod 1.200 Kč bez daně částka 140 Kč bez daně). 

Samostatné oleje prodáváme od 2 ks + cena za dopravu.

6.9      Z technických důvodů lze prodat skartovací stroj fyzické osobě nepodnikající pouze při osobním převzetí, nelze eshopem.

 

7. PRÁVA Z VADNÉHO PLNĚNÍ

7.1.     Práva a povinnosti smluvních stran ohledně práv z vadného plnění se řídí příslušnými obecně závaznými předpisy (zejména ustanoveními § 1914 až 1925, § 2099 až 2117 a § 2161 až 2174 občanského zákoníku).

7.2.     Prodávající odpovídá kupujícímu, že zboží při převzetí nemá vady. Zejména prodávající odpovídá kupujícímu, že v době, kdy kupující zboží převzal:

7.2.1.   má zboží vlastnosti, které si strany ujednaly, a chybí-li ujednání, má takové vlastnosti, které prodávající nebo výrobce popsal nebo které kupující očekával s ohledem na povahu zboží a na základě reklamy jimi prováděné,

7.2.2.   se zboží hodí k účelu, který pro jeho použití prodávající uvádí nebo ke kterému se zboží tohoto druhu obvykle používá,

7.2.3.   zboží odpovídá jakostí nebo provedením smluvenému vzorku nebo předloze, byla-li jakost nebo provedení určeno podle smluveného vzorku nebo předlohy,

7.2.4.   je zboží v odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti a

7.2.5.   zboží vyhovuje požadavkům právních předpisů.

7.3.     Ustanovení uvedená v čl. 7.2 obchodních podmínek se nepoužijí u zboží prodávaného za nižší cenu na vadu, pro kterou byla nižší cena ujednána, na opotřebení zboží způsobené jeho obvyklým užíváním, u použitého zboží na vadu odpovídající míře používání nebo opotřebení, kterou zboží mělo při převzetí kupujícím, nebo vyplývá-li to z povahy zboží. Místo práva na výměnu zboží má kupující v těchto případech právo na přiměřenou slevu.

7.4.     Projeví-li se vada v průběhu šesti měsíců od převzetí, má se za to, že zboží bylo vadné již při převzetí., nelze-li prokázat opak. V případě nejasností určí distributor nebo výrobce. Kupující je oprávněn uplatnit právo z odpovědnosti za vady nejpozději do 24 měsíců od převzetí zboží (fyzická osoba nepodnikající), jinak 12 měsíců (kupující na IČ), či není-li uvedeno jinak.

7.5.     Práva z vadného plnění uplatňuje kupující u prodávajícího na adrese jeho provozovny, v níž je přijetí reklamace možné s ohledem na sortiment prodávaného zboží, případně i v sídle nebo místě podnikání. Za okamžik uplatnění reklamace se považuje okamžik, kdy prodávající obdržel od kupujícího reklamované zboží. Kupující je povinen uplatnit reklamaci u prodávajícího nebo osoby určené k opravě bez zbytečného odkladu od zjištění nedostatku. Učiní-li tak písemně nebo elektronicky, musí uvést své kontaktní údaje, popis závady a požadavek na způsob vyřízení reklamace.

7.6.     Další práva a povinnosti stran související s odpovědností prodávajícího za vady může upravit reklamační řád prodávajícího.

7.7      Náhradní ozubená kola a el. desky do skartovačů prodáváme bez záruky!

 

8. DALŠÍ PRÁVA A POVINNOSTI SMLOUVNÍCH STRAN

8.1.     Kupující nabývá vlastnictví ke zboží zaplacením celé kupní ceny zboží.

8.2.     Kupující bere na vědomí, že programové vybavení a další součásti tvořící webové rozhraní obchodu (včetně fotografií nabízeného zboží) jsou chráněny autorským právem. Kupující se zavazuje, že nebude vykonávat žádnou činnost, která by mohla jemu nebo třetím osobám umožnit neoprávněně zasahovat či neoprávněně užít programové vybavení nebo další součásti tvořící webové rozhraní obchodu.

8.3.     Kupující není oprávněn při využívání webového rozhraní obchodu používat mechanismy, programové vybavení nebo jiné postupy, které by mohly mít negativní vliv na provoz webového rozhraní obchodu. Webové rozhraní obchodu je možné užívat jen v rozsahu, který není na úkor práv ostatních zákazníků prodávajícího a který je v souladu s jeho určením.

8.4.     Prodávající není ve vztahu ke kupujícímu vázán žádnými kodexy chování ve smyslu ustanovení § 1826 odst. 1 písm. e) občanského zákoníku.

8.5.     Kupující bere na vědomí, že prodávající nenese odpovědnost za chyby vzniklé v důsledku zásahů třetích osob do webové stránky nebo v důsledku užití webové stránky v rozporu s jejich určením.

 

9. OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ

viz samostatně Obchodní informace: Ochrana osobních údajů.

 

10. DORUČOVÁNÍ

10.1.    Nebude-li dohodnuto jinak, veškerá korespondence související s kupní smlouvou musí být druhé smluvní straně doručena písemně, a to elektronickou poštou, osobně nebo doporučeně prostřednictvím provozovatele poštovních služeb. Kupujícímu je doručováno na adresu elektronické pošty uvedenou v objednávce.

10.2.   Zpráva je doručena:

a)     v případě doručování elektronickou poštou okamžikem jejího přijetí na server příchozí pošty

b)    v případě doručování osobně či prostřednictvím provozovatele poštovních služeb převzetím zásilky adresátem

c)     v případě doručování osobně či prostřednictvím provozovatele poštovních služeb též odepřením převzetí zásilky, odepře-li adresát (popřípadě osoba oprávněná za něj zásilku převzít) zásilku převzít

d)    v případě doručování prostřednictvím provozovatele poštovních služeb uplynutím lhůty 10 dnů od uložení zásilky a dání výzvy adresátovi k převzetí uložené zásilky, dojde-li k uložení zásilky u provozovatele poštovních služeb, a to i v případě, že se adresát o uložení nedozvěděl.

 

11. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

11.1.   Pokud vztah založený kupní smlouvou obsahuje mezinárodní (zahraniční) prvek, pak strany sjednávají, že vztah se řídí českým právem. Tímto nejsou dotčena práva spotřebitele vyplývající z obecně závazných právních předpisů.

11.2.   Prodávající je oprávněn k prodeji zboží na základě živnostenského oprávnění a činnost prodávajícího nepodléhá jinému povolování. Živnostenskou kontrolu provádí v rámci své působnosti příslušný živnostenský úřad. Dozor nad prodávajícím jako prodejcem/dodavatelem výrobků a zboží na vnitřní trh a dozor nad dodržováním povinností podle zákona č. 634/1992 Sb. o ochraně spotřebitele v platném znění provádí Česká obchodní inspekce jako orgán státní správy podřízený Ministerstvu průmyslu a obchodu ČR.

11.3.   Spory vzniklé mezi prodávajícím a kupujícím řeší příslušné obecné soudu dle zákona o občanském soudním řízení. Prodávající bude přednostně usilovat o mimosoudní řešení sporů s kupujícím.

11.4.   Je-li některé ustanovení obchodních podmínek neplatné nebo neúčinné, nebo se takovým stane, namísto neplatných ustanovení nastoupí ustanovení, jehož smysl se neplatnému ustanovení co nejvíce přibližuje. Neplatností nebo neúčinností jednoho ustanovení není dotknutá platnost ostatních ustanovení. Změny a doplňky kupní smlouvy či obchodních podmínek vyžadují písemnou formu.

11.5.   Kupní smlouva včetně obchodních podmínek je archivována prodávajícím v elektronické podobě a není přístupná.

11.6.   Přílohu obchodních podmínek tvoří vzorový formulář pro odstoupení od kupní smlouvy.

11.7.   Ostatní, v těchto obchodních podmínkách neuvedené, záležitosti se řídí zejména zák. č. 89/2012 Sb. občanským zákoníkem v platném znění, zákonem č. 634/1992 Sb. o ochraně spotřebitele v platném znění.

11.8.   Kontaktní údaje prodávajícího: adresa pro doručování Kamil Kristen Brzák, adresa elektronické pošty: toner(zavináč)seznam.cz, telefon: 721 880 049.

11.9.   Tyto obchodní podmínky nabývají účinnosti dnem 1. 1. 2014

 

 

Formulář pro odstoupení od kupní smlouvy, použitelný dle výše uvedených OP:

 

Kamil Kristen Brzák

Černá 1704/11, 110 00 Praha 1

 

doporučeně

 

ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY

 

Vážený,

 

dne …………………. jsem v internetovém e-shopu na www.skartovacka.com na základě objednávky č. …….. objednal zboží ………………………………..  za cenu …………… Kč.

Zboží mi bylo dobírkou doručeno dne …………………., kupní cena byla uhrazena na základě dobírky.

 

Tímto využívám svého zákonného práva a odstupuji od uzavřené kupní smlouvy shora citované, pokud jde o specifikované zboží. Toto zboží vracím nepoškozeno a nepoužito a dle vašich obchodních podmínek, samostatnou poštovní zásilkou doporučeně na vaši adresu. Zaplacenou kupní cenu vraťte v zákonné lhůtě poštovní poukázkou na moje jméno a níže uvedenou adresu.

 

V ……………. dne ……………………

 

 

REKLAMAČNÍ ŘÁD

pro prodej zboží firmou Kamil Kristen Brzák, Černá 1704/11, 110 00 Praha 1, IČ: 11206080

 

1.

Úvodní ustanovení

Práva kupujícího z vadného plnění (dále jen “reklamace“) musí být uplatněna vždy ve shodě s tímto reklamačním řádem. Co tento reklamační řád neupravuje, řídí se právním řádem České republiky. Prodávající vždy upozorní kupujícího na tento reklamační řád před uzavřením objednávky, kupní smlouvy a případně zajistí předání textové podoby. Tento reklamační řád je ve shodě se zákonem č. 89/2012 Sb. Občanský zákoník a zákonem č. 634/1992 Sb. o ochraně spotřebitele ve znění ke dni 1. 1. 2014.

Prodávající neodpovídá za vady v těchto případech:

  • je-li vada na zboží v době převzetí ta, pro kterou byla sjednána sleva z kupní ceny,
  • jde-li o použité zboží, jehož vada odpovídá používání nebo opotřebení, které mělo zboží při převzetí kupujícím,
  • vznikla-li vada na zboží opotřebením obvyklým užíváním, či to vyplývá z povahy věci (např. životnost),
  • je-li vada způsobena kupujícím a vznikla nevhodným užíváním, skladováním, nesprávnou údržbou, neodborným nebo nepřiměřeným zacházením, přetížením, zanedbáním péče, vlastními úpravami či opravami, použitím a instalací, které jsou v rozporu s uživatelskou příručkou či vadným přístrojem.
  • vada-škoda vznikla v důsledku živelné katastrofy, násilného poškození, počítačových virů, povětrnostních vlivů, provozu za neobvyklých podmínek nebo poškozením elektrostatickým výbojem, či vznikla v důsledku jiných vnějších události mimo vliv prodávajícího.

2.

Uplatnění reklamace

Kupující má právo uplatnit reklamaci telefonickou nebo písemnou formou na emailovou adresu: toner(zavináč)seznam.cz , u prodávajícího v místě jeho podnikání, nebo dle dohody na pracovišti či v místě bydliště kupujícího.

Kupující je povinen doložit uplatnění reklamace předložením prodejního dokladu nebo záručního listu. Kupující nemůže uplatnit reklamaci na vadu, která se stala již v minulosti, a byla na ni poskytnuta sleva.

Kupující zasílá reklamované zboží prodávajícímu na vlastní náklady, pokud zboží nedoveze osobně k prodávajícímu a nebo prodávající je u kupujícího osobně nevyzvedne. Reklamované zboží nelze zasílat zpět prodávajícímu na dobírku. Pokud bude zboží zasláno zpět na dobírku, nebude tato zásilka přijata, neboť nebylo rozhodnuto, zda se jedná o oprávněnou reklamaci.

K reklamaci lze přijmout zboží s kompletním příslušenstvím v originálních obalech či kvalitních náhradních obalech při garanci kupujícího, že tím zboží nebude poškozeno, spolu s kopií faktury, na které je reklamované zboží uvedeno nebo se záručním listem. V případě výměny zboží za nové nesmí být obal porušen a v případě tonerů, nesmí dojít k instalaci do tiskárny a následnému tisku. 100% obsah toneru v případě zpětného prodeje určí jeho výrobce či distributor. V případě přístrojů nesmí být znatelné opotřebení či jiné použití.

Je-li zboží dodáno s originálním záručním listem výrobce, vyřizuje kupující reklamaci na místě uvedeném na tomto listě. Obvykle autorizované servisní středisko výrobce.

Nebudou-li splněny výše uvedené podmínky reklamačního řízení, bude zboží vráceno na náklady kupujícímu.

Na reklamované zboží je vyhotoven doklad s datem o převzetí a předám osobně či zaslán na emailovou adresu kupujícího.

 

3.

Záruční doba

Na zboží se vztahuje záruka 24 měsíců, není-li uvedeno jinak v záručních listech jednotlivých výrobků, na obalech určitých výrobků, či lhůtách uvedených na fakturách nebo dodacích listech. Záruční doba se prodlužuje o dobu, po kterou bylo zboží v záruční opravě oprávněně. Záruka 12 měsíců je platná v případě nákupu zákazníka na IČ, neuvádí-li výrobce jinak. Záruční lhůta začíná plynout dnem převzetí zboží a potvrzením jeho dokladu.    U použitého zboží může být záruční doba jen 12 měsíců, musí být však vyznačena na prodejním dokladu.

Po uplynutí záruční doby nelze právo z vad u prodávajícího uplatnit, není-li domluveno jinak či nejedná-li se o zvláštní záruku, která byla domluvena mezi prodávajícím a kupujícím.

Kupující svá práva z vadného plnění uplatní v co nejkratší možné době od zjištění vady.               

Prodávající neručí za rozsah poškození, pokud kupující zboží používá a o vadě již ví.

Výměnou vadného zboží za nové se záruční doba neprodlužuje.

Záruční doba nestanovuje životnost zboží, to je dáno svými vlastnostmi, údržbou a správným použitím.

Po dobu záruční lhůty nesmí být učiněn na zboží žádný servisní či jiný zásah, vyjma prodávajícího či autorizovaného servisního střediska. Po dobu reklamačního řízení nelze poskytnout kupujícímu náhradní zboží či přístroj.

Záruka na servis skartovacích strojů, laminátorů, vazačů dokumentů, řezaček papíru, kopírek a tiskáren, není-li uvedeno jinak, je 3měsíce od data vystavení faktury. Reklamace musí být oprávněná. Do stroje v průněhu záruky nesmí být zasahováno jinou, než servisní osobou firmy Kamil Kristen Brzák.

Náhradní díly do skartovacích strojů se prodávají bez záruky v případě, že je nebude instalovat firma Kamil Kristen Brzák.

 

4.

Vyřízení reklamace

Prodávající je povinen rozhodnout o oprávněnosti reklamace ihned, ve složitých případech, či odborných posudcích max. do 5 pracovních dnů, či dle distributora, autorizovaného servisního střediska nebo výrobce.  Prodávající vydá kupujícímu písemné potvrzení s datum a místem, kde byla reklamace uplatněna. Dále pak popíše vadu, požadavky kupujícího a způsob informování o průběhu a vyřízení reklamace. Reklamace s odstraněním vady se vyřizuje max. do 30 dnů ode dne jejího uplatnění, nebude-li domluvena delší doba nebo neprodlouží-li tuto dobu sám výrobce produktu ale s podstatným odůvodněním.  Záměrné uplynutí této lhůty je považováno za porušení kupní smlouvy. Prodávající je povinen kupujícímu potvrdit, a to písemně, způsob vyřízení a dobu jejího trvání. Bez souhlasu prodávajícího nemůže kupující zvolený způsob vyřízení změnit, pouze v případě, kdy nelze jeho zvolené řešení realizovat.

Kupující si musí své reklamované zboží vyzvednout max. do 30 dnů od doby nahlášení reklamace, není-li domluveno jinak. Pokud tak neučiní, bude mu účtováno skladné.

V případě reklamace servisního zásahu, platí doba záruky uvedená na Pracovním listu, či faktuře. Obvykle 2-3 měsíce.  Reklamace kopírovacích strojů, tiskáren, skartovačů a další kancelářské techniky se řeší na místě u zákazníka pouze v centrální Praze, není-li domluveno jinak. V případě přenosných strojů a zboží mimo centrální Prahu a na území ČR pouze v sídle firmy prodávajícího.

 

5.

Stav zboží při převzetí

Prodávající potvrzuje, že předává kupujícímu zboží ve shodě s ustanovením § 2161 občanského zákoníku a zboží má vlastnosti ujednané mezi kupujícím a prodávajícím, nebo takové vlastnosti, které prodávající či výrobce popsal nebo které očekával kupující vzhledem k povaze a reklamě zboží. Toto zboží je vhodné k účelu, který prodávající uvádí nebo se obvykle k němu používá, je v odpovídajícím množství, míře či hmotnosti a vyhovuje požadavkům právních předpisů.

Pokud zboží při převzetí kupujícím výše uvedeným požadavkům neodpovídá, má kupující právo obdržet nové zboží bez vad, pokud to však není nepřiměřené povaze zboží.

Pokud se týká oprávněná vada jen součásti zboží, bude prodávajícím kupujícímu na jeho náklady odstraněna. V případě, že to není možné, lze od smlouvy odstoupit a požadovat na prodávajícím vrácení kupní ceny v plné výši.

Na případnou přiměřenou slevu z kupní ceny má kupující právo:

neodstoupí-li od kupní smlouvy

neuplatní-li právo dodání nového zboží bez vad

neuplatní-li právo výměny součásti či opravy

nebude-li možné dodat nové zboží bez vad

nebude-li možné vyměnit součásti či zboží opravit

nebude-li dodržena reklamační lhůta 30 dnů

Projeví-li se vada v průběhu šesti měsíců od převzetí, má se za to, že věc byla vadná již při převzetí.

 

6.

Odpovědnost prodávajícího za vadu, která je podstatným a nepodstatným porušením smlouvy

Odpovědnost prodávajícího za vady, které jsou podstatným nebo nepodstatným porušením smlouvy, se použije na vady zboží projevené v době 24 měsíců od vzniku kupní smlouvy, a to pro vady, u kterých se neuplatní odpovědnost za stav při převzetí podle bodu 5.

Za podstatné porušení smlouvy je považována ta vada, kterou je možné při uzavírání kupní smlouvy kupujícím předvídat. V dalších případech se jedná o vadu, která není podstatným porušením smlouvy.

Pokud je vada podstatným porušením smlouvy, má kupující podle volby právo na dodání nové věci, opravu, slevu nebo na odstoupení od kupní smlouvy (s právem na vrácení kupní ceny v plné výši). Je-li vada nepodstatným porušením smlouvy, má kupující právo na odstranění vady nebo přiměřenou slevu.

Právo na dodání nového zboží bez vad, výměnu součásti, slevu z ceny nebo odstoupení od kupní smlouvy má kupující bez ohledu na charakter vady, pokud nemůže zboží řádně užívat, pro opakování vady po opravě nebo pro větší počet vad.

 

7.

Reklamační náklady a řešení případných sporů

V případě uznané reklamace, má kupující právo na úhradu účelně vynaložených nákladů spojených s jejím uplatněním.

Pokud je reklamace zamítnuta, může se kupující, nebo obě strany, obrátit na soudního znalce z oboru a vyžádat si zpracování nezávislého odborného posouzení vady.

Nedojde-li k dohodě mezi kupujícím a prodávajícím, může se kupující obracet na existující systémy mimosoudních řešení spotřebitelských sporů či na příslušný soud.

 

8.

Jakostní záruka

Uplatnění jakostní záruky nad rámec klasické zákonné záruky, byla-li prodávajícím poskytnuta, se řídí tímto Reklamačním řádem, není-li uvedeno v kupní smlouvě či záručním listě jinak.

 

Platné od 21.5.2018

 

Copyright 2018 - 2024 © HSM Securio